Zerbitzuen Kontrataziorako Baldintza Orokorrak

Azken eguneraketa: 2020ko Martxoaren 1

Alde batetik, AXARNET COMUNICACIONES S.L. (aurrerantzean, ), B97193114 IFK duena eta helbide soziala Ronda de Narciso Monturiol y Estarriol 17 B, 1-1, Edificio AS Center III Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia.

Eta bestetik, bezeroa, adin nagusiko pertsona fisikoa edo pertsona juridikoa, kontratatzeko gaitasun nahikoa duen pertsona batek ordezkatua, -en zerbitzuak kontratatzeko formularioa betetzen duena, eskatutako datuekin, eta -ek kontratu honen bidez jarduera komertziala ezartzen duena (aurrerantzean, "bezeroa").

Bezeroak askatasunez eta berariaz ezagutu, ulertu eta onartzen du kontratu hau - gure webgunean alta emateko prozedura osatuz -, zerbitzuaren ezaugarrien berri izan ondoren. Nolanahi ere, bezeroa izango da -ek emandako zerbitzuaren hartzailea, bai erabilera partikularrerako, bai kontratugileak lagatako hirugarren batek erabiltzeko.

Bi aldeek, eta bezeroak, kontratu hau sinatzeko interesa dute, eta hurrengoetan ezarritako baldintzak onartzen dituzte.

1. BALDINTZA OROKORREN ONARPENA

1.1. Aktibazioa

-en webgunean dagoen kontratazio-eskaera bidaltzeko botoia aktibatzeak bezero izaera ematen dio, eta une horretan indarrean dagoen bertsioan eskatutako zerbitzuen kontratazio-baldintzak erabat eta erreserbarik gabe onartzen dituela adierazten du. -ek bere esku jartzen ditu kontratazio-botoia aktibatu aurretik.

1.2. Aldaketa

-ek beretzat gordetzen du kontratazio-baldintza hauek bere kabuz aldatzeko edo ordezkatzeko eskubidea, egoera ekonomiko, komertzial eta/edo legal berriak egotearen ondorioz; hala badagokio, egindako aldaketen berri eman beharko dio Bezeroari, ahalik eta lasterren.

Bezeroak hamabost (15) eguneko epea izango du bere desadostasuna jakinarazteko, 16. atalean jasotakoaren arabera, eta kontratua amaitutzat emateko. Epe hori igaro ondoren, bezeroaren erantzunik jasotzen ez bada, bezeroak baldintza berriak onartzen dituela ulertuko da.

2. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da Zerbitzuak emateko eta Bezeroak -i zor dion kontraprestazioa emateko kontratuaren baldintzak arautzea, baita Bezeroak Zerbitzua erabiltzeko modua ere.

3. KONTRATUAREN EREMUA

Kontrakoa espresuki adierazten ez bada, -ek eskainitako zerbitzu guztiak hemen jasotako kontratazio-baldintzen arabera arautuko dira.

4. KONTRATAZIOA

4.1. Baldintzak

Adinez nagusiak diren pertsona fisikoek kontrata ditzakete zerbitzuak, edo enpresen kasuan, enpresa ordezkatzeko legezko gaitasun nahikoa dutenek.

4.2. Ukatzea

-ek edozein kontratazio onartzeko edo baztertzeko eskubidea du.

4.3.- Onartzea

Kontratazio bat onartu dela ulertuko da kontratatzaileak -en onarpenaren berrespena jasotzen duenean edo kontratatutako zerbitzua aktibatzen denean.

5. -EN BETEBEHARRAK, ESKUBIDEAK ETA ERANTZUKIZUNAK

5.1 Betebeharrak

-ek Bezeroari Zerbitzuak Kontratatzeko Baldintzetan ezarritako zehaztapenen arabera emateko konpromisoa hartzen du, lan hori eraginkortasunez egiteko ahalegin guztia eginez, eta zerbitzua eguneko 24 orduetan, asteko 7 egunetan, aktibo egon dadin saiatuz.

5.2 Eskubideak

-ek eskubide hauek izango ditu:

5.3. Erantzukizunak

-ek ez du erantzukizunik hartzen:

6. BEZEROAREN BETEBEHARRAK, ESKUBIDEAK ETA ERANTZUKIZUNAK

6.1. Betebeharrak

Bezeroak konpromiso hauek hartzen ditu:

6.2. Eskubideak

Bezeroak eskubidea izango du kontratatutako zerbitzua erabiltzeko, kontratazio-baldintzetan ezarritako baldintzen arabera.

6.3. Erabiltzeko baldintzak

Debekatuta dago zerbitzua erabiltzea legeen, moralaren, eta ordena pubikoaren aurkako jarduerak egiteko eta, bereziki:

7. BALDINTZA EKONOMIKOAK

7.1. Ordainsariak

Emandako zerbitzuen ordain gisa, kontratatutako zerbitzu bakoitzaren banakako prezioen eta % 21.00ko BEZaren (aplikagarria den kasuetan) baturatik lortutako zenbateko osoa ordainduko dio bezeroak -i, bai kontratazioan, bai hurrengo berritzeetan ere.

7.2. Fakturazioa

Zerbitzuen fakturazioa hasiko da .eus-ek Bezeroari Kontratazioa onartzen duela jakinarazten dion egunean edo kontratatutako zerbitzua aktibatzen duenetik aurrera, edozein dela ere bietan lehena. Zerbitzuen fakturazioa bezeroaren kontura egingo da, kontratazio-prozesuan finkatutako prezioen eta/edo aplikatu beharreko prezio-berrikuspenen arabera.

7.3. Ordaintzeko modua

Kontratatutako zerbitzuari dagozkion Baldintza Partikularretan kontrakorik adierazi ezean, Bezeroak zerbitzuak amaitu baino gutxienez zazpi (7) egun lehenago ordainduko du, banku-transferentzia edo diru-sarrera, kreditu- edo zordunketa-txartel, PayPal edo ordainagiri helbideratu bidez.

7.4. Itzulketak

Kontratatutako eta behar bezala emandako zerbitzuengatik -ek egindako karguen itzulketek hamabost (15) euroko kargua sortuko diote Bezeroari, itzultze-gastu gisa.

8. ZERBITZUAREN BERMEAK

8.1. Errenboltso-bermea

Kontratatutako zerbitzuari dagozkion Baldintza Partikularretan kontrakorik adierazten ez bada, Bezeroak 45 eguneko epea izango du, zerbitzua aktibatzen den egunetik hasita, Kontratu hau bertan behera uzteko, inolako zigorrik edo gasturik gabe. Berme-epe hori ez zaie inoiz aplikatuko kontratuaren berritzeei.

Eskubide hori erabili ondoren, -ek zerbitzua emateagatik ordaindutako zenbatekoa itzuliko dio Bezeroari.

8.2 Sarearen erabilgarritasunaren bermea

Zerbitzuak bermatzen du sarearen erabilgarritasuna %99,9koa edo handiagoa izango dela kontratua indarrean dagoen hilabete guztietan.

Erabilgarritasuna txikiagoa bada, Bezeroak konpentsazioa erreklamatu ahal izango du, taula honetan ezarritakoaren arabera:

Hileko erabilgarritasuna Konpentsazioa
% 99tik % 99,89ra Hileko zenbatekoaren %5
% 98tik % 98,99ra Hileko zenbatekoaren %25
% 96tik % 97,99ra Hileko zenbatekoaren %50
% 90tik % 95,99ra Hileko zenbatekoaren %75
% 90 baino gutxiago Hileko zenbatekoaren %100

9. EZUSTEKO ETA EZINBESTEKO KASUAK

Bi aldeetako batek ere ez du bere gain hartuko kontratuaren betebeharrak ez betetzearen erantzukizuna, eta, beraz, ez da kalte-ordainerako eskubiderik izango ez-betetze hori ezusteko arrazoiengatik edo ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen bada, Kode Zibilaren 1.105 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Arrazoi horrengatik bi hilabete baino gehiago eteten bada, kontratu hau bertan behera utzi ahal izango da alderdietako edozeinek eskatuta.

10. IRAUPENA ETA BUKAERA

10.1. Indarrean sartzea

Kontratu hau indarrean jarriko da -ek bezeroari Kontratazioa onartzen duela jakinarazten dion egunean bertan edo kontratatutako zerbitzua aktibatzen duen unetik aurrera, edozein delarik ere egiten den lehena.

10.2. Iraupena

Kontratuaren iraupena hilabetekoa, hiruhilekoa, seihilekoa, urtekoa edo bi urtekoa izango da, kontratatutako zerbitzuaren eta bezeroak kontratazio-formularioan hautatutako fakturazio-epearen arabera, kontratua sinatzen denetik hasita.

10.3. Luzapena

Aurreko atalean ezarritako iraupena eragin gabe, kontratua tazituki luzatuko da, hurrengo faktura ordainduta, eta ez da bukatutzat emango bezeroak -i gutxienez 15 egun lehenago baja jakinarazten ez dion bitartean.

Berritze bakoitzean ez da kontratuaren kopiarik bidaliko, eta indarrean egongo da beti https://ni.eus/lege-oharra/kontratua helbidean argitaratutakoa, bertsiorik berriena bertan jasoz.

10.4. Amaiera

Kontratu hau amaituko da, legez ezarritako kausez eta kontratu honen atal bakoitzean xedatutakoez gain, hauetakoren bat gertatzen denean:

Bezeroak kontratua betetzen ez badu, -ek eskubidea izango du kontratu hau garaiz amaitzeko eta, beraz, bezeroari kontratatutako zerbitzua aldez aurretik jakinarazi gabe eta bezeroak inolako kalte-ordainik edo diru-kopururik jasotzeko eskubiderik izan gabe kentzeko.

11. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Alderdi bakoitzak onartzen du, eta errespetatzeko konpromisoa hartzen du, besteak edo hirugarrenek bere egile-eskubide, jabetza intelektualeko eskubide, jabetza industrialeko eskubide, know-how eta dagozkien beste eskubide guztiekiko duten titulartasuna.

12. KONFIDENTZIALTASUNA

Aldeetako edozeinek besteari kontratu hau garatu eta gauzatzeko ematen dion informazio edo dokumentazio guztia konfidentzialtzat eta esklusibotzat joko da, eta ezin izango zaio hirugarrenei jakinarazi haren baimenik gabe.

Alderdiek informazio konfidentzialaren kategoriatik kanpo uzten dituzte informazio hori duen alderdiak zabaltzen dituen informazio guztiak, informazio publiko bihurtzen dena, legeen arabera edo ebazpen judizial baten edo agintaritza eskudunaren aginduzko egintza baten arabera jakinarazi behar dena eta isilpean gorde beharrik ez duen hirugarren batek lortzen duena.

Bestalde, bezeroak onartu eta ulertzen du zerbitzu batzuen baldintza partikularrek baimena behar dutela hirugarrenei datu pertsonal batzuk transmititzeko, ezinbestekoak baitira dagokion zerbitzua emateko.

13. DATUAK BABESTEKO POLITIKA

-en datuak babesteko politika gure Datu Pertsonalak Tratatzeko Politikan zehazten da. Politika hori https://ni.eus/lege-oharra/datu-pertsonalak web-helbidean dago eskuragarri, eta erreferentzia gisa kontratu honen parte da.

14. TRATAMENDU-ARDURADUN GISA

Bezeroak kontratatutako zerbitzuan datu pertsonalak gordetzen baditu, informazio horren “tratamenduaren arduraduntzat” hartuko da, eta kontratatutako zerbitzuen izaeraren eta irismenaren arabera dagozkion betebeharrak betetzeko konpromisoa hartuko du, bai eta datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera ere, bereziki, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritakoak (UE 2016/679).

Bezeroa ez bada datu pertsonalen tratamenduaren erantzulea, eta, era berean, tratamenduaren arduradunak zuzenean edo zeharka kontratatutako tratamenduaren arduradun gisa jardun badu, bezeroak eta tratamenduaren erantzulearen arteko solaskide gisa jardungo du, eta bermatuko du tratamenduaren arduradunaren jarraibideei jarraituko diela eta dagozkion jarraibideak bidaliko dizkiola agiri bidez -i.

Bereziki, -ek betebehar hauek ditu:

a) Bezeroak ematen dizkion jarraibideen arabera tratatu behar ditu eskura dituen datu pertsonalak, eta kontratu honetan adierazitako helburuetarako bakarrik; datu horiek ez dizkie hirugarrenei jakinarazi behar, eta haien konfidentzialtasuna errespetatu behar du beti, baita kontratua amaitu ondoren ere.

b) Datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonek, berariaz eta idatziz, konfidentzialtasuna errespetatzeko eta dagozkien segurtasun-neurriak betetzeko konpromisoa hartzen dutela bermatzea. Neurri horien berri behar bezala eman behar zaie.

c) Datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonen datu pertsonalak babesteko beharrezko prestakuntza bermatzea.

d) Tratamendu-sistema eta -zerbitzuen isilpekotasuna, osotasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia iraunkorrak bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun- eta antolaketa-neurriak ezartzea, eta berariaz honako neurri hauek bermatzea:

e) Arduradunaren esku jartzea bere betebeharrak betetzen dituela frogatzeko behar duen informazio guztia, bai eta arduradunak edo berak baimendutako beste ikuskatzaile batek egiten dituen auditoretzak edo ikuskapenak egiteko behar dena ere.

f) Zerbitzua bete ondoren, arduradunari datu pertsonalak itzultzea. -en ekipoetan dauden datu guztiak ezabatzea ekarriko du itzulketak. Hala ere, -ek kopia bat gorde dezake, datuak behar bezala blokeatuta dituela, prestazioa gauzatzearen erantzukizunak sor daitezkeen bitartean.

Bestalde, Bezeroak eta Tratamenduaren Arduradunak ulertzen eta onartzen dute:

a) Arduradunak ezarritako segurtasun-neurriak -ekin kontratatutako zerbitzuetan biltegiratzen dituen datu pertsonalen tratamenduari lotutako arriskuari dagokion segurtasun-mailarekin bat datozela egiaztatzea da bere ardura.

b) Bere betebeharra da informazio-eskubidea ematea datuak biltzen diren unean.

c) Bere ardura da aldez aurretik dagozkion kontsultak egitea eta arduradunak DBEO betetzen duela zaintzea, aldez aurretik eta tratamendu osoan.

d) ez da datu-prozesaketako zentro baten jabea, eta enpresa hauek eskainitako azpiegitura teknikoko zerbitzuak erabiltzen ditu, “tratamenduko azpi-arduraduntzat” jotzen direnak:

“Tratamenduko azpi-arduradunak” ere behartuta daude dokumentu honetan tratamenduaren arduradunarentzat eta DBEOrentzat ezarritako betebeharrak betetzera.

e) -ek azpiegitura-hornitzaile berrien zerbitzuak azpikontrata ditzake. Zerbitzu horiek tratamendu-azpiarduradun gisa jardungo dute, baina 15 egun lehenago jakinarazi beharko dio bezeroari. -i dagokio harreman berria arautzea, arduradun berriak baldintza berak izan ditzan (jarraibideak, betebeharrak, segurtasun-neurriak...) eta bere betekizun formal berberak izan ditzan, datu pertsonalen tratamendu egokiari eta eragindako pertsonen eskubideen bermeari dagokienez.

15. LAGAPENA

Kontratatutako zerbitzuari dagozkion Baldintza Partikularrek horretarako aukera ematen ez badute eta espresuki adierazten ez badute, bezeroak ezin izango dizkie hirugarrenei laga kontratu honetatik eratorritako eskubideak eta betebeharrak, -en idatzizko baimenik gabe.

16. JAKINARAZPENAK

-ek bezeroen eremuko Ezaugarriak » Erabiltzaileak kudeatzea atalean dauden posta elektronikoko helbideetara egingo dizkio jakinarazpenak Bezeroari.

Bezeroak idatziz jakinaraziko dizkio jakinarazpenak -i, Bezeroen Arloko Euskarri Zentrotik kontsulta bat bidalita, edo, ezinezkoa bada, kaixo@ helbide elektronikora, eta bere helbide elektronikoa eta pasahitza erantsiko ditu, identifikatu ahal izateko.

17. AZPIKONTRATAZIOA

Bezeroak onartzen du eta ulertzen du -ek hirugarrenei kontratatu eta/edo azpikontratatu ahal izango dizkiela egokitzat jotzen dituen zerbitzu guztiak, zerbitzuak mantentzeko, hobetzeko edo emateko beharrezkoak diren jarduera guztiak egiteko.

18. BERMEAREN ETA ERANTZUKIZUNAREN MUGAK

Ez , ez kudeatzaileek, ez goi-kargudunek, ez administratzaileek, ez akziodunek, ez agenteek, ez haren mendeko langileek ez dute inolako erantzukizunik hartuko bezeroak zerbitzua erabiltzeari zuzenean edo zeharka lotutako arrazoiengatik.

Alderdiek onartzen dute kontratu hau indarrean jartzeak ez dakarrela kontratu honetan espresuki deskribatutakoez bestelako ordezkaritza, eskuordetze, berme edo akordiorik; eta, horren arabera, hitzarmenek edo araudi orokorrak eragindako baldintza, berme edo beste alderdi guztiak esplizituki baztertzen dira, legeak baimentzen dituen mugetaraino.

19. DEUSEZTASUNA

Edozein auzitegi edo agintari eskudunek kontratu honetako edozein klausula baliogabetzat edo ondoriorik gabekotzat jotzen badute, osorik edo zati batean, gainerako hizpaketak baliozkoak izango dira, non eta ez duten aldeek kontratua amaitzea erabakitzen.

20. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Kontratu hau Espainiako legeriaren arabera interpretatu eta arautuko da. -ek eta Bezeroak konpromisoa hartzen dute kontratu honetan sor daitezkeen desadostasunak adiskidetasunez konpontzen saiatzeko, kontuan hartutako jurisdikziora jo aurretik.

Bezeroak badaki eta onartzen du kontratu hau eta horren ondoriozko erreklamazio eta erantzukizunak Espainiako legeriaren mende daudela. Hori dela eta, erabaki du ezen, kontsumitzaile ez bada, kontratu honen betearazpenaren edo interpretazioaren ondorioz edo harekin zuzenean edo zeharka lotutako auzi, desadostasun, auzi edo erreklamazio guztiak behin betiko ebatziko direla Bilboko arbitraje-auzitegietan, eta espresuki uko egingo zaiola zuzenbidean legokiokeen beste edozein foruri.

Baldintza partikularrak

A Domeinuen erregistroa eta transferentzia

Bezeroak ulertzen eta onartzen du domeinu-izenen erregistroa edo transferentzia kontratatzean: